Nyheter

QRTECH och InfiMotion Technology i forskningsprojekt kring hållbara elektriska drivsystem

QRTECH har tillsammans med InfiMotion Technology tilldelats forskningsanslag inom ramen för Energimyndighetens delprogram FFI Nollutsläpp, där uppdraget är att minska fordonssektorns negativa påverkan på klimat och miljö.

Effektiva transportsystem är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Samtidigt medför dagens transportsystem ett flertal utmaningar, bland annat avseende utsläpp, resursanvändning och ineffektivitet. FFI utgörs av ett samarbete mellan staten (Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin, som syftar till att skapa mer effektiva, hållbara och framtidssäkra transportsystem.

FFI består av fem delprogram som var för sig och tillsammans ska bidra till att uppnå programmets effektmål. Inom FFI Nollutsläpp ligger fokus på fordonssektorns påverkan på klimat och miljö samt utveckling av fossilfria och elektrifierade fordon. Detta inkluderar ett helhetsperspektiv kring fordon och berör både klimat, miljö, hälsa, energi och kostnadsreduktion.

Inom FFI Nollutsläpp ligger fokus på att minska emissioner samt göra användningsfasen mer hållbar. En viktig del av arbetet innebär att säkerställa resurs- och energieffektivitet hos eldrivna fordon. Vid val av kraftelektronikkomponenter för elektriska drivsystem blir komponenterna både dyrare och mindre effektiva med ökande märkspänning. Märkspänningsnivå i exempelvis batterielektriska fordon avgörs av batteriets maximala spänning samt de transienter eller ringningar som kan uppkomma. I det gemensamma forskningsprojektet avser QRTECH och InfiMotion Technology studera hur ringningar och omslagshastighet kan begränsas, så att komponenter med lägre märkspänning kan användas för att öka verkningsgraden. Syftet är att utveckla ett drivsystem som både har lång livslängd på dess komponenter, och som minskar totala förluster samt störningar.

I projektet kommer QRTECH primärt att arbeta med prototypframtagning medan InfiMotion Technology har fokus på systemsimulering.

Om FFI

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år, där staten står för hälften av finansieringen. Medlen går uteslutande till forskning, innovation och utveckling, med fokus på klimat, miljö och säkerhet. FFI:s vision är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter​.

www.vinnova.se

Kontaktperson

Andreas Käck

Forskning / Affärsutveckling

Läs mer